Lưu trữ sinh viên – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Tiếng Hoa giao tiếp

Trình độ đào tạo: Sơ cấp -> Trung cấp TỔNG HỌC 4 QUYỂN (TẬP 1: 2 QUYỂN, 15 BÀI/QUYỂN; TẬP 2: 2 QUYỂN,  10 BÀI/QUYỂN) Thời lượng: 24 buổi (3buổi/tuần, 45phút/tiết, 2tiết/buổi) =  48 tiết /khóa Chuẩn đầu ra: HSK 1 -> HSK 5 ….. STT TÊN SÁCH PHÂN BỔ THỜI GIAN DẠY KIẾN THỨC …