Lưu trữ Giới thiệu – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Giới thiệu chung

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG Thông tin đơn vị: Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 444/QĐ-ĐHBD ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Trường, có tư cách pháp nhân, có con …