Lưu trữ Chiêu sinh – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 51 & 52

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ôn tập và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 51 & 52 năm 2023, như sau: 1️⃣ĐỐI TƯỢNG: 💎Tất cả các sinh viên, học viên có nhu cầu thi lấy …

Chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 43&44

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ôn tập và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 43&44 năm 2023, như sau: 1️⃣ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các học viên có nhu cầu thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng …

Chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 42 năm 2023

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ôn tập và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 42 năm 2023, như sau: 1️⃣ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các học viên có nhu cầu thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng …

Chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 40 và 41 năm 2023

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ôn tập và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 40 và khóa 41 năm 2023, như sau: 1️⃣ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các học viên có nhu cầu thi lấy Chứng …

Chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 38 và 39 năm 2022

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ôn tập và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 38 và khóa 39 năm 2022, như sau: ĐỐI TƯỢNG Tất cả các học viên có nhu cầu thi lấy Chứng …

Chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 37 và 38 năm 2022

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ôn tập và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 37 và khóa 38 năm 2022, như sau: ĐỐI TƯỢNG Tất cả các học viên có nhu cầu thi lấy Chứng …