Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản

Viện Bolt

THOÂNG BAÙO
V/v: thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng– Tin học căn bản)

 
 Theo thông báo lịch thi Kiểm tra năng lực tháng 08/2017, Lịch thi Kiểm tra năng lực Tin học văn phòng – tin học căn bản dự kiến được tổ chức vào ngày 20/8/2017.
  • Vì lý do khách quan lịch thi dự kiến dời sang ngày 27/8/2017  
  • Thí sinh sẽ nhận phiếu báo danh vào ngày 25-26/8/2017

Mọi thắc mắc về kỳ thi Kiểm tra xin liên hệ tại phòng Tuyển sinh. Ñiện thoại: 0650. 3.870338

VIEÄN ÑT MÔÛ VAØ NGHIEÂN CÖÙU PHAÙT TRIEÅN