Các lớp dự kiến khai giảng 12/2016


STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

HỌC PHÍ

1

22/12/2016

Tin học văn phòng

Từ 18h - 20h30
Tối thứ 3 - 5 - 7

01/12/2015

850.000