Phần Mềm Kế Toán

        Có rất nhiều chương trình kế toán hỗ trợ cho việc thực hiện các phần thực hành kế toán trên máy tính, do đặc thù của các DN trong đề tài nghiên cứu khá đa dạng, nhiều lĩnh vực và nhiều dạng nghiệp vụ, do vậy phải lựa chọn phần mềm tương thích có thể đáp ứng được mục tiêu của đề tài. Được sự tài trợ của công ty Cổ phần Fast chuyên cung cấp phần mềm kế toán cho DN chúng tôi đã ứng dụng phần mềm này cho cả mô hình 04 DN trong đề tài, thông qua chương trình này người học có thể thấy như thật hình ảnh hoạt động của các phân hệ kế toán trong một doanh nghiệp.Giao diện phần mềm Fast