Lớp tập trung


Khóa học

Cấp độ

Số tiết

Số tuần

Số lượng học viên tối thiểu

Giảng viên phụ trách

Học phí

과정

교시

최소 학습 인원

한국인 강사와 베트남인 강사의 담당 비율

등록금

Lớp tập trung집중 과정

Sơ cấp (초급)

80

8

15

30% GVHQ

2,750,000

+70% GVVN

Trung cấp (중급)

80

8

15

30% GVHQ

3,200,000

+70% GVVN

Cao cấp (고급)

80

8

15

30% GVHQ

3,660,000

+70% GVVN